01.07.2014-31.12.2014
01.01.2014-30.06.2014
01.07.2013-31.12.2013
01.01.2013-30.06.2013
01.07.2012-31.12.2012
01.01.2012-30.06.2012
01.07.2011-31.12.2011
01.01.2011-30.06.2011
01.07.2010-31.12.2010
01.01.2010-30.06.2010
01.07.2009-31.12.2009
01.01.2009-30.06.2009
01.07.2008-31.12.2008
01.01.2008-30.06.2008
01.07.2007-31.12.2007
01.01.2007-30.06.2007
01.07.2006-31.12.2006
01.01.2006-30.06.2006
01.07.2005-31.12.2005
01.01.2005-31.12.2005
Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında
1.134,00
1.071,00
1.021,50
978,60
940,50
886,50
837,00
796,50
760,50
729,00
693,00
666,00
638,70
608,40
585,00
562,50
531,00
531,00
488,70
488,70
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında
2.268,00
2.142,00
2.043,00
1.957,20
1.881,00
1.773,00
1.674,00
1.593,00
1.521,00
1.458,00
1.386,00
1.332,00
1.277,40
1.216,80
1.170,00
1.125,00
1.062,00
1.062,00
977,40
977,40
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında
5.670,00
5.355,00
5.107,50
4.893,00
4.702,50
4.432,50
4.185,00
3.982,50
3.802,50
3.645,00
3.465,00
3.330,00
3.193,50
3.042,00
2.925,00
2.812,50
2.655,00
2.655,00
2.443,50
2.443,50
İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:
— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında
3.402,00
3.213,00
3.064,50
2.935,80
2.821,50
2.659,50
2.511,00
2.389,50
2.281,50
2.187,00
2.079,00
1.998,00
1.916,10
1.825,20
1.755,00
1.687,50
1.593,00
1.593,00
1.466,10
1.466,10
— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında
2.268,00
2.142,00
2.043,00
1.957,20
1.881,00
1.773,00
1.674,00
1.593,00
1.521,00
1.458,00
1.386,00
1.332,00
1.277,40
1.216,80
1.170,00
1.125,00
1.062,00
1.062,00
977,40
977,40
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için asgari ücret tutarında
1.134,00
1.071,00
1.021,50
978,60
940,50
886,50
837,00
796,50
760,50
729,00
693,00
666,00
638,70
608,40
585,00
562,50
531,00
531,00
488,70
488,70
İşyeri bildirgesinin, mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere yasal süresinden sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde, yukarıdaki cezalar üçte iki oranında uygulanır.
— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında (3/2 oranında)
2.268,00
2.142,00
2.043,00
1.957,20
1.881,00
1.773,00
1.674,00
1.593,00
1.521,00
1.458,00
1.386,00
1.332,00
1.277,40
1.216,80
1.170,00
1.125,00
1.062,00
1.062,00
977,40
977,40
— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında (3/2 oranında)
1.512,00
1.428,00
1.362,00
1.304,80
1.254,00
1.182,00
1.116,00
1.062,00
1.014,00
972,00
924,00
888,00
851,60
811,20
780,00
750,00
708,00
708,00
651,60
651,60
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için asgari ücret tutarında (3/2 oranında)
756,00
714,00
681,00
652,40
627,00
591,00
558,00
531,00
507,00
486,00
462,00
444,00
425,80
405,60
390,00
375,00
354,00
354,00
325,80
325,80
Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için:
— Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında
226,80
214,20
204,30
195,72
188,10
177,30
167,40
159,30
152,10
145,80
138,60
133,20
127,74
121,68
117,00
112,50
106,20
106,20
97,74
97,74
— Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere,her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında
141,75
133,87
127,68
122,32
117,56
110,81
104,62
99,56
95,06
91,12
86,62
83,25
79,83
76,05
73,12
70,31
66,37
66,37
61,08
61,08
— Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere,her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında
567,00
535,50
510,75
489,30
470,25
443,25
418,50
398,25
380,25
364,50
346,50
333,00
319,35
304,20
292,50
281,25
265,50
265,50
244,35
244,35
— Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında
2.268,00
2.142,00
2.043,00
1.957,20
1.881,00
1.773,00
1.674,00
1.593,00
1.521,00
1.458,00
1.386,00
1.332,00
1.277,40
1.216,80
1.170,00
1.125,00
1.062,00
1.062,00
977,40
977,40
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında
2.268,00
2.142,00
2.043,00
1.957,20
1.881,00
1.773,00
1.674,00
1.593,00
1.521,00
1.458,00
1.386,00
1.332,00
1.277,40
1.216,80
1.170,00
1.125,00
1.062,00
1.062,00
977,40
977,40
İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde:
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin oniki katı tutarında
13.608,00
12.852,00
12.258,00
11.743,20
11.286,00
10.638,00
10.044,00
9.558,00
9.126,00
8.748,00
8.316,00
7.992,00
7.664,40
7.300,80
7.020,00
6.750,00
6.372,00
6.372,00
5.864,40
5.864,40
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin altı katı tutarında
6.804,00
6.426,00
6.129,00
5.871,60
5.643,00
5.319,00
5.022,00
4.779,00
4.563,00
4.374,00
4.158,00
3.996,00
3.832,20
3.650,40
3.510,00
3.375,00
3.186,00
3.186,00
2.932,20
2.932,20
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücretin üç katı tutarında
3.402,00
3.213,00
3.064,50
2.935,80
2.821,50
2.659,50
2.511,00
2.389,50
2.281,50
2.187,00
2.079,00
1.998,00
1.916,10
1.825,20
1.755,00
1.687,50
1.593,00
1.593,00
1.466,10
1.466,10
Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için:
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin oniki katını aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında
567,00
535,50
510,75
489,30
470,25
443,25
418,50
398,25
380,25
364,50
346,50
333,00
319,35
304,20
292,50
281,25
265,50
265,50
244,35
244,35
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında
567,00
535,50
510,75
489,30
470,25
443,25
418,50
398,25
380,25
364,50
346,50
333,00
319,35
304,20
292,50
281,25
265,50
265,50
244,35
244,35
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında
567,00
535,50
510,75
489,30
470,25
443,25
418,50
398,25
380,25
364,50
346,50
333,00
319,35
304,20
292,50
281,25
265,50
265,50
244,35
244,35
Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında
13.608,00
12.852,00
12.258,00
11.743,20
11.286,00
10.638,00
10.044,00
9.558,00
9.126,00
8.748,00
8.316,00
7.992,00
7.664,40
7.300,80
7.020,00
6.750,00
6.372,00
6.372,00
5.864,40
5.864,40
Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında
567,00
535,50
510,75
489,30
470,25
443,25
418,50
398,25
380,25
364,50
346,50
333,00
319,35
304,20
292,50
281,25
265,50
265,50
244,35
244,35
İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın:
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında
13.608,00
12.852,00
12.258,00
11.743,20
11.286,00
10.638,00
10.044,00
9.558,00
9.126,00
8.748,00
8.316,00
7.992,00
7.664,40
7.300,80
7.020,00
6.750,00
6.372,00
6.372,00
5.864,40
5.864,40
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında
6.804,00
6.426,00
6.129,00
5.871,60
5.643,00
5.319,00
5.022,00
4.779,00
4.563,00
4.374,00
4.158,00
3.996,00
3.832,20
3.650,40
3.510,00
3.375,00
3.186,00
3.186,00
2.932,20
2.932,20
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, aylık asgari ücretin üç katı tutarında
3.402,00
3.213,00
3.064,50
2.935,80
2.821,50
2.659,50
2.511,00
2.389,50
2.281,50
2.187,00
2.079,00
1.998,00
1.916,10
1.825,20
1.755,00
1.687,50
1.593,00
1.593,00
1.466,10
1.466,10
Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara, aylık asgari ücretin iki katı tutarında
13.608,00
12.852,00
12.258,00
11.743,20
11.286,00
10.638,00
10.044,00
9.558,00
9.126,00
8.748,00
8.316,00
7.992,00
7.664,40
7.300,80
7.020,00
6.750,00
6.372,00
6.372,00
5.864,40
5.864,40
Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere aylık asgari ücret tutarında
1.134,00
1.071,00
1.021,50
978,60
940,50
886,50
837,00
796,50
760,50
729,00
693,00
666,00
638,70
608,40
585,00
562,50
531,00
531,00
488,70
488,70
Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine, aylık asgari ücret tutarında
1.134,00
1.071,00
1.021,50
978,60
940,50
886,50
837,00
796,50
760,50
729,00
693,00
666,00
638,70
608,40
585,00
562,50
531,00
531,00
488,70
488,70
Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idarelerine, aylık asgari ücret tutarında
1.134,00
1.071,00
1.021,50
978,60
940,50
886,50
837,00
796,50
760,50
729,00
693,00
666,00
638,70
608,40
585,00
562,50
531,00
531,00
488,70
488,70
İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara, aylık asgari ücret tutarında
1.134,00
1.071,00
1.021,50
978,60
940,50
886,50
837,00
796,50
760,50
729,00
693,00
666,00
638,70
608,40
585,00
562,50
531,00
531,00
488,70
488,70
Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara, sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında
113,40
107,10
102,15
97,86
94,05
88,65
83,70
79,65
76,05
72,90
69,30
66,60
63,87
60,84
58,50
56,25
53,10
53,10
48,87
48,87
Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında
1.134,00
1.071,00
1.021,50
978,60
940,50
886,50
837,00
796,50
760,50
729,00
693,00
666,00
638,70
608,40
585,00
562,50
531,00
531,00
488,70
488,70
Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında
1.134,00
1.071,00
1.021,50
978,60
940,50
886,50
837,00
796,50
760,50
729,00
693,00
666,00
638,70
608,40
585,00
562,50
531,00
531,00
488,70
488,70
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere, aylık asgari ücretin beş katı tutarında
5.670,00
5.355,00
5.107,50
4.893,00
4.702,50
4.432,50
4.185,00
3.982,50
3.802,50
3.645,00
3.465,00
3.330,00
3.193,50
3.042,00
2.925,00
2.812,50
2.655,00
2.655,00
2.443,50
2.443,50
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere, aylık asgari ücretin on katı tutarında
11.340,00
10.710,00
10.215,00
9.786,00
9.405,00
8.865,00
8.370,00
7.965,00
7.605,00
7.290,00
6.930,00
6.660,00
6.387,00
6.084,00
5.850,00
5.625,00
5.310,00
5.310,00
4.887,00
4.887,00
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında
5.670,00
5.355,00
5.107,50
4.893,00
4.702,50
4.432,50
4.185,00
3.982,50
3.802,50
3.645,00
3.465,00
3.330,00
3.193,50
3.042,00
2.925,00
2.812,50
2.655,00
2.655,00
2.443,50
2.443,50
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin iki katı tutarında
2.268,00
2.142,00
2.043,00
1.957,20
1.881,00
1.773,00
1.674,00
1.593,00
1.521,00
1.458,00
1.386,00
1.332,00
1.277,40
1.216,80
1.170,00
1.125,00
1.062,00
1.062,00
977,40
977,40
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında (25.2.2011 tarihinden itibaren)
113,40
107,10
102,15
97,86
94,05
88,65
83,70
79,65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında (25.2.2011 tarihinden itibaren)
567,00
535,50
510,75
489,30
470,25
443,25
418,50
398,25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için aylık asgari ücret tutarında
1.134,00
1.071,00
1.021,50
978,60
940,50
886,50
837,00
796,50
760,50
729,00
693,00
666,00
638,70
608,40
585,00
562,50
531,00
531,00
488,70
488,70
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında
567,00
535,50
510,75
489,30
470,25
443,25
418,50
398,25
380,25
364,50
346,50
333,00
319,35
304,20
292,50
281,25
265,50
265,50
244,35
244,35
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için asgari ücret tutarında (1.3.2011 tarihinden itibaren)
1.134,00
1.071,00
1.021,50
978,60
940,50
886,50
837,00
796,50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0